ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ιστοσελίδας μας, χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2472/97 για την «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί από τους Ν.3471/2006 (ΦΕΚ Α 133/2006) και Ν.3917/2011 (ΦΕΚ Α 22/21.2.2011).

Μία σελίδα συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο επισκέπτης / χρήστης:
- εγγράφεται στις υπηρεσίες της,
- χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της και
- επισκέπτεται τις σελίδες της.

Για την απλή περιήγηση στις σελίδες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης δεν συλλέγεται κανένα προσωπικό στοιχείο του επισκέπτη/χρήστη.

Η χρήση από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωση και υποστήριξη των χρηστών κατά την λειτουργία των υπηρεσιών στις οποίες εγγράφονται, την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών τους, καθώς και την ενημέρωσή τους αναφορικά με την προώθηση νέων υπηρεσιών.

Οι ως άνω πληροφορίες δύνανται να ζητηθούν για την εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στην λίστα παραληπτών (mailing list) για την αποστολή από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης των ενημερωτικών δελτίων (newsletter) των ιστοσελίδων. 

Με τη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται, προκειμένου να αποσταλεί σε αυτόν (τον χρήστη) υλικό επικοινωνίας μέσω e-mail, όπως ενημερώσεις κυρίων άρθρων, πληροφορίες σχετικά με το λογαριασμό του ή αλλαγές στην σελίδα την οποία επισκέπτεται και, με τη συγκατάθεσή του, μηνύματα για υπηρεσίες του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ή για προϊόντα και υπηρεσίες συνεργατών της σε θέματα μάρκετινγκ.

Ο Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει το δικαίωμα να διαβιβάζει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάθε συνεργαζόμενη εταιρία και παροχέα υπηρεσιών και προϊόντων για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης, για στατιστικούς ή ιστορικούς λόγους.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διατηρεί αρχείο με τα ως άνω δεδομένα για το χρονικό διάστημα που παραμένετε εγγεγραμμένος χρήστης. Ως εγγεγραμμένος χρήστης της ιστοσελίδας μας μπορείτε οποτεδήποτε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία (άρθρο 12 Ν. 2472/1997) καθώς και να ζητήσετε την αλλαγή ή τη διαγραφή των στοιχείων αυτών και γενικά να προβάλλετε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν (άρθρο 13 Ν. 2472/1997). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης μπορείτε να απευθυνθείτε στο 2310378400 ή με e-mail στο webmaster@filmfestival.gr.

Tο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωμα χρήσης της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των χρηστών με σκοπό την ενημέρωση πληροφοριών που αφορούν την αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή προσφορών. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα της διαγραφής από τη λίστα αποδεκτών του newsletter  και αποχώρησης από την τηρούμενη βάση δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει, κατόπιν σχετικής έγγραφης ενημέρωσης προς το e-mail webmaster@filmfestival.gr

Σε κάθε περίπτωση το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης  δεν δύναται να αποκαλύψει, δημοσιοποιήσει, πωλήσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παραμένουν απόρρητα. Κατ’ εξαίρεση τα τηρούμενα στοιχεία δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, κατόπιν αιτήματός τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.